Algemeen

Artikel 1
De Europaquiz wordt georganiseerd door Europe Direct van de Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge.

Artikel 2
Iedereen kan deelnemen, met uitsluiting van vaste en tijdelijke medewerkers van het provinciebestuur West-Vlaanderen, zijn vzw’s, EVA’s en autonome bedrijven. De organisatoren behouden zich het recht voor personen te weigeren tot de wedstrijd.

Artikel 3
Er kan enkel individueel ingeschreven worden. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onderstaand reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van het Provinciebestuur West-Vlaanderen.

Organisatie

Artikel 4
Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier niet aan houden, worden automatisch van verdere deelname uitgesloten.

Artikel 5
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer aangaande de verwerking van persoonlijke gegevens  (emailadres), stelt de organisator dat de gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat uitsluitend door Europe Direct van het Provinciebestuur West-Vlaanderen wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze wedstrijd en om de deelnemers op de hoogte te houden.

Overmacht/voorbehoud

Artikel 6
Deelname aan de wedstrijd op www.europedirect20jaar.be impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dat verband.

Artikel 7
De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Artikel 8
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.


Deelnemen

Artikel 9
De Europaquiz loopt online van dinsdag 9 mei 2017 tot en met woensdag 31 mei 2017 op www.europedirect20jaar.be. Het betreft 14 vragen en een schiftingsvraag.

Artikel 10
Een deelnemer kan slechts 1 maal deelnemen. Bij meerdere inzendingen wordt enkel de eerste inzending weerhouden.

Artikel 11
Je persoonlijke gegevens moeten juist en waar zijn. Dat betekent dat je niet mag meespelen met de gegevens van een andere persoon. Wanneer duidelijk is dat je gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer je deelneemt onder een naam die niet de jouwe is, verlies je je recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de correcte volgende winnaar die werd uitgeloot uit alle juiste inzendingen.

Bepaling van de winnaar(s)

Artikel 12
Uit alle deelnemers van de Europaquiz, die de vragen volledig en correct beantwoord hebben en het dichtst bij het correcte antwoord van de schiftingsvraag zitten, worden er 20 winnaars geloot. Hij/zij wint een bezoek aan de Thornton bank met de Franlis voor 2 personen (leeftijdsgrens: 16+) op zondag 10 september 2017.

Artikel 13
Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zij. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit. Onvolledige antwoorden worden geweigerd.

Artikel 14
De winnaars worden persoonlijk meegedeeld dat zij de wedstrijd hebben gewonnen. De resultaten van de wedstrijd worden maximum 1 maand na afsluiting van de Europaquiz meegedeeld. De lijst van winnaars kan geen voorwerp zijn van betwisting.

Artikel 15
Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam en voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

Artikel 16
De vragen en oplossingen, en hun eventuele wijzigingen, kunnen geen voorwerp zijn van betwisting. In alle gevallen van twijfel of vergissing over het juiste antwoord of aanduiding van de winnaars kunnen de organisatoren alle maatregelen nemen om een correct verloop van de wedstrijd te waarborgen, overeenkomstig art. 21 van dit reglement.

Artikel 17
Het provinciebestuur West-Vlaanderen publiceert de juiste oplossingen van de wedstrijdvra(a)g(en) op de site www.europedirect20jaar.be en op de facebookpagina van Europe Direct.

Bepaling van de prijzen

Artikel 18
De prijs wordt uitgeschreven op naam en adres van de winnaar, en is niet overdraagbaar. De prijs wordt toegekend aan de persoon woonachtig op dit adres.

Artikel 19
De winnaar wint een bezoek aan de Thorntonbank met de Franlis voor 2 personen op 10 september 2017, in aanwezigheid van een aantal Europa experten.

Slotbepalingen

Artikel 20
Het wedstrijdreglement kan verkregen worden door een schriftelijke aanvraag, gericht aan de organisatoren (Provinciebestuur West-Vlaanderen, Europe Direct, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries).

Artikel 21
De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en de finale en hebben definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door de organisatoren toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de website www.europedirect20jaar.be. In geen geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.